Katarina Novak

Avatar
192 POSTOVI 0 KOMENTARI
Dalaj Lama

Dalaj Lama 2

Henry Ford

Henry Ford 3

Maya Angelou

Maya Angelou

Steve Jobs

Steve Jobs

George Burns

George Burns

Jonathan Winters

Jonathan Winters

David Brinkley

David Brinkley

John Marks Templeton

John Marks Templeton

Malcolm Forbes

Malcolm Forbes

Lin Yutang

Lin Yutang

Guy Kawasaki

Guy Kawasaki 2